Apie Gamtos tyrimų centrą

Užsiima biomedicininių ir fizinių mokslų sričių moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra.

Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 2 d.

Mokslo žurnalai

Baltica

ISSN 0067-3064 (spausdintas žurnalas)
ISSN 1648-858X (elektroninis žurnalas)

Redaktorius prof. dr. Albertas Bitinas
balticajournal@gamtc.lt

Baltica yra recenzuojamas periodinis, išeinantis du kartus metuose, mokslo žurnalas, leidžiamas glaudžiai bendradarbiaujant Baltijos jūros regiono valstybių geomokslų srities tyrėjams. Tai Baltijos jūros regiono žurnalas, prioritetą teikiantis originaliems mokslo tiriamiesiems geomokslų tematikos (geologijos, fizinės geografijos, geofizikos, okeanologijos)  straipsniams, tačiau kai kuriais atvejais nevengiantis publikuoti ir tarpdisciplininės pakraipos straipsnių, o taip pat straipsnių, susijusių ir su kitais pasaulio regionais.

Botanica

ISSN 1392-1665 (spausdintas žurnalas)
ISSN 2029-932X (elektroninis žurnalas)

Redaktorė dr. Jolita Radušienė
botanica.lithuanica@gamtc.lt

Botanica (buvęs Botanica Lithuanica) yra tarptautinis periodinis Gamtos tyrimų centro mokslo žurnalas, įsteigtas ir pradėtas leisti 1995 m., tuometiniame Botanikos institute, nuo 2012 metų žurnalas yra atviros prieigos. Per metus išeina du leidinio numeriai anglų kalba.

Botanica žurnale spausdinami biomedicinos mokslo srities botanikos ir ekologijos krypčių originalūs ir apžvalginiai moksliniai straipsniai, trumpi pranešimai, apžvalgos ir informacija. Botanica skelbiami darbai apima algologijos, briologijos, lichenologijos, augalų fiziologijos, fitocenologijos, augalų ir grybų sistematikos ir taksonomijos, įskaitant fitovirusus, bei bendrosios botanikos, ekonominės botanikos ir botaninės įvairovės išsaugojimo temas. Rankraščius recenzuoja ne mažiau kaip du anoniminiai Lietuvos ir užsienio šalių recenzentai; kitus rašinius recenzuoja redaktoriai. Atmetamų rankraščių skaičius sudaro 50 proc. Siekiant užtikrinti, kad žurnale Botanica paskelbtų straipsnių  turinys būtų originalus, visi gauti rankraščiai tikrinami  CrossCheck sistemoje.  CrossCheck leidžia nustatyti plagiatus ir užtikrinti paskelbtų straipsnių  originalumą ir aukštą kokybę.

Zoology and Ecology

ISSN: 2165-8013 (elektroninis žurnalas)

Vyr. redaktorius – dr. Denis Copilas-Ciocianu

Zoology and Ecology (ankstesnis pavadinimas – Acta Zoologica Lituanica) publikuoja originalius mokslinius tyrimus, tyrimų apžvalgas ir trumpus pranešimus, susijusius su gyvūnų ekologija ir visomis zoologijos kryptimis (įskaitant elgseną, morfologiją, fiziologiją, sistematiką, biogeografiją ir kt.), pateikiamomis ekologiniame kontekste. Žurnalas nėra šališkas tiriamo taksono ar natūralių ekosistemų tipo atžvilgiais. Geografiniu požiūriu pirmenybė teikiama Baltijos šalyse ir Rytų Europoje atliekamiems tyrimams, tačiau aktualūs tyrimai laukiami iš visų regionų. Tyrimai žmogaus sukurtose (pvz., žemės ūkio) ekosistemose taip pat gali būti spausdinami žurnale, jei pademonstruojamas jų pritaikomumas natūralioje aplinkoje.

Straipsnių publikavimas ir atsisiuntimas nemokami.