Lietuvos mokslo periodikos asociacija – tai savarankiška nepriklausoma organizacija, vienijanti Lietuvos institucijas, susijusias su periodinių mokslo leidinių leidyba. Asociacija, veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, sudaryta Asociacijos narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti, koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti.

Lietuvos mokslo periodikos asociacijos tikslas – siekti, kad Lietuvos mokslo periodika užimtų deramą vietą šalia pasaulinio lygio leidinių, šiuo metu asociacija vienija 30 narių, kurie leidžia 140 mokslo žurnalų.

Asociacijos nariai dalyvauja ir balsuoja visuotiniame narių susirinkime; naudojasi Asociacijos teikiamomis paslaugomis, nuolaidomis, lengvatomis ir kt.

Narystė Lietuvos mokslo periodikos asociacijoje:
Nario stojimo mokestis – 30,0 Eur.
Metinis nario mokestis – 60,0 Eur.

Pageidaujantys tapti Asociacijos nariu ir (arba) asocijuotu nariu, pateikia Asociacijos prezidentui prašymą tapti nariu. Prezidentas šį klausimą teikia svarstyti Asociacijos valdybai.

Prašymo priimti į asociaciją forma DOC
Siunčiama el. paštu [email protected]   

Prezidentas (2022–): Vincas Grigas, Vilniaus universitetas

Valdybos pirmininkė (2022–): Adriana Kviklienė, Kauno technologijos universitetas

Valdybos nariai (2022–):
Vincas Grigas, Vilniaus universitetas
Rita Vaičekauskaitė, Klaipėdos universitetas
Adriana Kviklienė, Kauno technologijos universitetas
Zigmas Kairaitis, Lietuvos geografų draugija
Asta Zarauskienė, Lietuvos sporto universitetas

Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo revizorius Miroslav Šeibak, VTeX

Lietuvos mokslo periodikos asociacijos istorija

Įkūrimas ir valdymas

Lietuvos mokslo periodikos asociacija (LMPA) buvo įkurta 2010 m. Jos steigėjais, idėją steigti asociaciją inicijavus E. Dagienei, tapo prof. habil. dr. R. Kirvaitis, prof. habil. dr. E. K. Zavadskas, prof. dr. B. Melnikas, dr. A. Banaitis, VILNIUS TECH, Viešojo administravimo lavinimo asociacija ir LR Finansų ministerijos mokymo centras.

LMPA pagrindiniai veiklos tikslai: skatinti pažangią mokslo žurnalų leidybą, kuri padėtų Lietuvos mokslo žurnalams pristatyti Lietuvos mokslą pasaulio mokslininkų bendruomenei (1); suteikti kvalifikuotą pagalbą (mokymai, seminarai, konferencijos) Lietuvos mokslo žurnalų leidėjams (2), taip siekiant aukštesnio publikuojamų straipsnių mokslinio lygio ir leidžiamų žurnalų kokybės ir žinomumo didinimo.

LMPA glaudžiai bendradarbiauja su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu, Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija, Mokslo leidybos klasteriu. Prie Asociacijos kasmet jungiasi vis daugiau Lietuvos mokslo žurnalų leidėjų. 2022 m. spalį asociacija jau vienijo 32 narius, leidžiančius 154 mokslo žurnalus.

Pirmuoju LMPA prezidentu buvo išrinktas VILNIUS TECH mokslo prorektorius R. Kirvaitis. Nuo 2010 iki 2013 m. LMPA valdybos pirmininkė buvo E. Dagienė. Šiuo laikotarpiu valdybos narių pareigas ėjo A. Marčinskas (Vilniaus universitetas), E. K. Zavadskas (VILNIUS TECH), E. Dagienė (VILNIUS TECH), B. Melnikas (VILNIUS TECH), E. Chlivickas (LR Finansų ministerijos mokymo centras). Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdė A. Banaitis (VILNIUS TECH).

Nuo 2013 iki 2016 m. LMPA valdybos pirmininkė buvo I. Žalėnienė (Mykolo Romerio universietas). Šiuo laikotarpiu valdybos narių pareigas ėjo L. Balaševičius (Kauno technologijos universitetas), D. Gerulaitis (Šiaulių universitetas), R. Vaičekauskaitė (Klaipėdos universitetas), E. K. Zavads­kas (VILNIUS TECH). Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdė revizorius E. Chlivickas (LR Finansų ministerijos mokymo centras). LMPA prezidentė buvo E. Dagienė (VILNIUS TECH).

Nuo 2016 iki 2019 m. LMPA valdybos pirmininkės pareigas ėjo R. Vaičekauskaitė (Klaipėdos universitetas). Šiuo laikotarpiu valdybos nariai buvo L. Balaševičius (Kauno technologijos universitetas), V. Lamanauskas (Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“), T. Švec-Kurapkė (Mykolo Romerio universitetas), E. K. Zavadskas (VILNIUS TECH). Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdė revizorius E. Chlivickas (LR Finansų ministerijos mokymo centras). LMPA prezidentė buvo E. Dagienė (VILNIUS TECH).

Nuo 2019 iki 2022 m. LMPA valdybos pirmininkė buvo A. Kviklienė (Kauno technologijos universitetas). Šiuo laikotarpiu valdybos narių pareigas ėjo V. Grigas (Vilniaus universitetas), N. Gudelienė (Mykolo Romerio universitetas), D. M. Stančienė (LOGOS), A. Zarauskienė (Lietuvos sporto universitetas). Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdė revizorė A. G. Raišienė (Akademinė vadybos ir administravimo asociacija). LMPA prezidentas buvo V. Grigas (Vilniaus universitetas).

Nuo 2022 m. LMPA valdybos pirmininkė yra A. Kviklienė (Kauno technologijos universitetas). Šiuo laikotarpiu valdybos narių pareigas eina V. Grigas (Vilniaus universitetas), R. Vaičekauskaitė (Klaipėdos universitetas), Z. Kairaitis (Lietuvos geografų draugija), A. Zarauskienė (Lietuvos sporto universitetas). Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo revizorius M. Šeibak (VTeX). LMPA prezidentas yra V. Grigas (Vilniaus universitetas).

Lietuvos mokslo periodikos asociacijos veikla

Nuo pat įsteigimo LMPA yra atvira visiems Lietuvos mokslo žurnalų leidėjams. LMPA siekia suteikti galimybę savo nariams naudotis pažangia technologija, leidžiančia aptikti plagiatus, drauge aptarti mokslo straipsnių recenzavimo ir autorystės bei kitus mokslo bendruomenei ir mokslinių rezultatų publikavimui aktualius klausimus. Kartu siekiama į diskusijas įtraukti žinomiausius tarptautinius nagrinėjamų klausimų autoritetus.

Nemaža LMPA veiklos dalis buvo nukreipta į Lietuvos mokslo žurnalų tarptautinio žinomumo ir pripažinimo didinimą.

Siekiant šių tikslų buvo vykdyta ši veikla:

Frankfurto ir Londono knygų mugėse buvo pristatytas Lietuvos mokslo žurnalų katalogas, leistas 2011–2014 m. lietuvių ir anglų kalbomis.

2011 m. buvo surengti keturi renginiai Vilniaus knygų mugėje‘2011, vykdytas EIFL projektas „Open Journal Systems – Lietuvos mokslo žurnalų plėtros galimybės“, organizuota konferencija „Mokslometrijos darbo įrankiai: ką apie juos žinome ir kaip juos naudojame“, seminaras „Mokslo žurnalų leidybos aspektai: citavimas ir plagijavimas”, įvairiose institucijose skaityta atvira paskaita ir organizuota diskusija „Kaip parengti mokslinio straipsnio rankraštį ir parinkti jam tinkamiausią žurnalą“.

2012–2013 m. pristatytas mokslo žurnalo „Mokslo ir technikos raida“ teminis numeris „Mokslometrijos ir bibliometrijos aktualijos“, organizuotos tarptautinės konferencijos „Unikalių identifikatorių svarba mokslininkui, institucijai, šaliai“, „Mokslometrija: mokslinė publikacija ir jos vertė“ ir diskusija „Mokslo žurnalų leidyba: plagijavimo prevencija ir leidybos etika“.

Vykdytas Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuotas projektas „Lietuvos mokslo žurnalų tarptautinė sklaida per narystę CrossRef“. Pagrindinis projekto tikslas – populiarinti tarptautiniu mastu jau pripažintas ir diegiamas CrossRef inovacijas (DOI, CrossCheck ir kt.). 2011 m. Vilniaus knygų mugėje LMPA pasirašė sutartį su Crossref ir nuo 2012 m. tapo vienintelis Lietuvoje Crossref atstovas-tarpininkas, per kurį žurnalų leidėjai galėjo naudotis visomis CrossRef paslaugomis. Ši LMPA narystė CrossRef tapo naudinga Lietuvos mokslo žurnalų leidėjams.

2014 m. inicijuota ir organizuota tarptautinė konferencija „Technologijos, keičiančios mokslo vertinimą“.

2015 m. Vilniuje organizuota tarptautinė konferencija „Nacionaliniai mokslo žurnalai: kiekybė ir kokybė“ ir CrossRef seminaras.

2016 m. organizuotas renginys „Kaip parengti sėkmingą mokslo publikaciją?“, tarptautinė konferencija „Lietuvos žurnalai ir šiuolaikinė mokslo komunikacija“, knygos „Recenzavimas ir rankraščių tvarkyba mokslo žurnalų leidyboje“ (ISBN 978-609-8149-01-2) vertimas į lietuvių kalbą ir jos pristatymas dalyvaujant knygos autorei I. Hames. Dėmesio sulaukė leidinys „Lietuvos mokslo žurnalų reitingas 2016 m.“, kurio sudarymą inicijavo E. Dagienė ir R. Petrauskaitė. Atliekant tyrimą joms talkino LMPA Valdybos pirmininkė I. Žalėnienė ir nariai: L. Balaševičius, L. Balčiauskas, R. Vaičekauskaitė.

2017 m. buvo organizuota diskusija „Mokslo žurnalo recenzavimo kokybė – ar galima išmatuoti?“.

2018 m. organizuota diskusija „Mokslo žurnalų leidyba Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės“.

2019 m. inicijuota praktinė diskusija mokslo žurnalų leidybos klausimais, kurios tikslas – tobulinti Lietuvos mokslo žurnalų leidybos technologines platformas. Surengta „Atvirosios prieigos mokslo leidybos konferencija 2019“. Buvo parengta deklaracija „Dėl Lietuvos mokslo periodikos leidybos po 2020 metų“. LMT suteikė finansinę paramą siekiant sudaryti sąlygas naudotis sutapties tikrinimo paslauga iThenticate.

2020 m. surengtas praktinis seminaras „Autorių teisių aspektas įgyvendinant atvirąją prieigą“. LMPA įsitraukė į Mokslo leidybos klasterio veiklas. Dar kartą gauta LMT parama siekiant sudaryti sąlygas naudotis sutapties tikrinimo paslauga iThenticate. Parengta deklaracija „Dėl aktyvaus dalyvavimo apibrėžiant ir registruojant atvirosios prieigos mokslo žurnalus“.

2021 m. surengtas praktinis seminaras „Skaitmeninių identifikatorių naudojimas mokslo publikacijų sklaidai stiprinti“. Gauta LMT finansinė parama siekiant sudaryti sąlygas naudotis sutapties tikrinimo paslauga iThenticate. Tais pačiais metais LMPA tapo Crossref remiančiąja organizacija. LMPA iniciatyva buvo parengtas tyrimas ir publikuota ataskaita „Lietuvos mokslo periodika 2020-aisiais – publikavimo technologijos, atviroji prieiga, duomenų bazės“.

2022 m. surengtas seminaras kaip Crossref metinės konferencijos satelitinis renginys – „Mokslo žurnalų sklaida: profesionalios publikavimo programinės įrangos ir metaduomenų svarba“. Kartu buvo gautas LMT finansavimas, sudarantis sąlygas sąlygos naudotis sutapties tikrinimo paslauga iThenticate.

LMPA savo vykdoma veikla siekia supažindinti Lietuvos mokslo žurnalų leidėjus su pažangiausiomis mokslo žurnalų leidybos tendencijomis ir technologijomis, tobulinti mokslo leidybą Lietuvoje, siekti aukštesnės asociacijos narių mokslo žurnalų straipsnių kokybės ir didesnio Lietuvos mokslo žurnalų tarptautinio pripažinimo.

2023 m. išleistas leidinys apie asociaciją ir asociacijos narius – Lietuvos mokslo periodikos asociacijos nariai: ištakos ir šiandiena.

 

Informacija atnaujinta 2023 m. vasario 14 d.