Lietuvos mokslo žurnalų reitingas – tai nuodugnus tyrimas, parodęs Lietuvoje leidžiamų žurnalų vietą mokslo komunikacijoje, kuri jau įsitvirtino greitai besivystančioje skaitmeninėje erdvėje ir tapo  daug atviresnė.

 

ŽURNALŲ  REITINGAVIMO  METODIKA

1 etapas. Pirminio sąrašo sudarymas. 2016 m. birželio mėn. nacionalinė ISSN agentūra Lietuvos mokslo periodikos asociacijos (LMPA) prašymu pateikė Lietuvoje registruotų akademinių periodinių publikacijų sąrašą su ISSN identifikatoriais ir papildoma informacija iš Nacionalinio bibliografijos duomenų banko LIBIS sistemos.
Pastaba. Kai kurie leidiniai nepateko į sąrašą, nes LIBIS sistemoje nebuvo priskirti prie akademinių.

2 etapas. Informacijos apie periodinius mokslo leidinius tikslinimas. Gavus pirminius duomenis, buvo kreiptasi į leidėjus, kad jie patikslintų ir papildytų surinktus duomenis apie jų leidžiamus periodinius leidinius. Pastaba. Dalis leidėjų neatsiliepė ir duomenų nepatikslino, todėl informacija apie leidinį buvo ieškoma internete.

3 etapas. Nebeleidžiamų leidinių identifikavimas. Į nebeleidžiamų leidinių sąrašą leidinys buvo įtraukiamas, jeigu: 1) leidėjas (arba jo atstovas), tikslindamas jam atsiųstus duomenis, nurodė, kad leidinys nebeleidžiamas; 2) internete nepavyko surasti informacijos, kad mokslo žurnalas vis dar leidžiamas, t. y. internete ar žurnalo svetainėje 2016 m. birželio mėn.  nebuvo nerasta naujausių 2015 m. ir 2016 m. išleistų numerių arba informacijos, kad jie išleisti (tęstiniams mokslo leidiniams netaikoma).

4 etapas. Mokslo žurnalų ir Tęstinių mokslo leidinių suskirstymas į atskiras grupes.
Mokslo žurnalas – recenzuojamas leidinys, leidžiamas iš anksto deklaruojamu periodiškumu. Žurnalas turi ISSN print ir/arba ISSN on-line ir aiškų suskirstymą tomais ir/arba numeriais, pagal kuriuos kiekvienas leidinyje paskelbtas straipsnis gali būti aiškiai identifikuojamas ir cituojamas. Vyr. redaktorius atsakingas už pateiktų rankraščių recenzavimą ir žurnale skelbiamą mokslinių straipsnių turinį. Redakcinė kolegija skelbiama kiekviename leidinyje ir žurnalo tinklalapyje.

Tęstinis mokslo leidinys – recenzuojamų leidinių, kuriuos vienija pavadinimas, serija. Serija (pavadinimas) turi ISSN print ir/arba eISSN on-line. Atskiros knygos leidžiamos iš anksto nenustatytu periodiškumu ir identifikuojamos metais ir tomais. Atskiros serijos knygos (tomai) gali turėti ISBN kodą. Vyr. redaktorius atsako už serijos leidinius, o atskiroms knygoms gali būti paskirti atskiri redaktoriai sudarytojai, atsakingi už recenzavimą ir turinį. Serijos redaktorius, kaip ir atskirų knygų sudarytojai (arba autoriai, jeigu leidžiama monografijų serija), skelbiami kiekvienoje serijos knygoje. Kiekviena serijoje paskelbta knyga, straipsnis ar skyrius turėtų būti aiškiai identifikuojami, kad, cituojant mokslinį vienetą, jį būtų įmanoma susieti su pirminiu šaltiniu pagal ISSN, ISBN arba tomo numerį ir puslapius.

5 etapas. Indeksavimas atvirosios prieigos duomenų bazėse: Directory of Open Access Journals (DOAJ), Google Scholar, Google Scholar MetricsDirectory of Open Access Scholarly Resources (ROAD).

6 etapas. Žurnalų suskirstymas pagal mokslo sritis. Visi iki šio etapo „nukeliavę“ žurnalai buvo skirstomi į keturias grupes pagal mokslo sritis, deklaruojamas žurnalo tinklalapyje.

7 etapas.  Google Scholar Metrics  h5 indeksas. Kiekvienoje mokslo srities grupėje žurnalai buvo rikiuojami Google Scholar Metrics h5 indekso mažėjimo tvarka: nuo didžiausio h5 indekso iki mažiausio. Žurnalai, neturintys cituojamumo indeksų, buvo surūšiuoti pagal indeksavimą DOAJ ir ROAD bazėse: pirmiausiai DOAJ ir po jų – ROAD.

8 etapas. DOAJ ir ROAD grupėse vyko atskiras reitingavimas pagal tokius kriterijus: naudojamos leidybos sistemos atitikimas Google Scholar reikalavimams (straipsnio URL, santrauka straipsnio lange ir kt.), skaitmeninio identifikatoriaus DOI (Digital Object Identifier) registravimas, elektroninės recenzavimo sistemos naudojimas, pirmame straipsnio puslapyje (PDF faile) pateikiamos informacijos išsamumas (žurnalo pavadinimas, tomas, metai, ISSN ir kt., licencijavimas (Copyright arba ©) ir kitus rodiklius esančius DOAJ žurnalo teikimo vertinti anketoje (DOAJ žurnalo paraiška).

Pastaba. Jeigu žurnalo atstovai mano, kad 2016 m. reitinge jų žurnalas užima jam netinkančią poziciją, ar žurnalas priskirtas neatitinkamų mokslų grupei, prašytume kreiptis adresu [email protected]
Interaktyvioje Lietuvos mokslo žurnalų reitingas 2016 m.  versijoje, pateiktoje  šiame puslapyje, korekcijos neatliekamos, visa papildoma informacija bus pateikiama atskirai.

 

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ ŽURNALAI

Leidinio pavadinimas; ISSN (print); eISSN (on-line); leidėjas

Tiltai; ISSN 1392-3137; eISSN 2351-6569; Klaipėdos universitetas

Baltistica; ISSN 0132-6503; eISSN 2345-0045; Vilniaus universitetas

Problemos; ISSN 1392-1126; Vilniaus universitetas

Kalbų studijos / Studies about Languages; ISSN 1648-2824; eISSN 2029-7203; Kauno technologijos universitetas

Žmogus ir žodis / Man and the Word; ISSN 1392-8600; eISSN 1822-7805; Lietuvos edukologijos universitetas

Logos; ISSN 0868-7692; Visuomeninė organizacija „Logos“

Knygotyra / Book Science; ISSN 0204-2061; eISSN 2345-0053; Vilniaus universitetas

Darbai ir dienos; ISSN 1392-0588; eISSN 2335-8769; Vytauto Didžiojo universitetas

Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai / History; ISSN 1392-0456; eISSN 2029-7181; Lietuvos edukologijos universitetas

Lietuvių kalba; eISSN 1822-525X; Vilniaus universitetas

Lituanistica; ISSN 0235-716X; eISSN 2424-4716; Lietuvos mokslų akademija

Respectus Philologicus; ISSN 1392-8295; eISSN 2335-2388; Vilniaus universitetas

SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science; ISSN 1392-7450; eISSN 2335-8785; Vytauto Didžiojo universitetas

Darnioji daugiakalbystė; ISSN 2335-2019; eISSN 2335-2027; Vytauto Didžiojo universitetas

Res Humanitariae; ISSN 1822-7708; Klaipėdos universitetas

Creativity Studies; ISSN 2345-0479; eISSN 2345-0487; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Archaeologia Baltica; ISSN 1392-5520; eISSN 2351-6534; Klaipėdos universitetas

Tradicija ir dabartis; ISSN 2029-3208; Klaipėdos universitetas

Archaeologia Lituana; ISSN 1392-6748; Vilniaus universitetas

Kalbotyra; ISSN 1392-1517; eISSN 2029-8315; Vilniaus universitetas

Slavistica Vilnensis; ISSN 2351-6895; Vilniaus universitetas

Meno istorija ir kritika; ISSN 1822-4555; eISSN 1822-4547; Vytauto Didžiojo universitetas

Taikomoji kalbotyra; eISSN 2029-8935; Vilniaus universitetas

Teksto slėpiniai / Implied meanings; ISSN 1648-6390; eISSN 2424-3442; Lietuvos edukologijos universitetas

Literatūra; ISSN 0258-0802; eISSN 1648-1143; Vilniaus universitetas

Menotyra / Studies in Art; ISSN 1392-1002; eISSN 2424-4708; Lietuvos mokslų akademija

Bendrinė kalba; eISSN 2351-7204; Lietuvių kalbos institutas

Kauno istorijos metraštis; ISSN 1822-2617; eISSN 2335-8734; Vytauto Didžiojo universitetas

Kūrybos erdvės / The Spaces of Creation; ISSN 1822-1076; eISSN 2424-3329; Šiaulių universitetas

Vertimo studijos; ISSN 2029-7033; eISSN 2424-3590; Vilniaus universitetas

Lietuvos istorijos metraštis; ISSN 0202-3342; Lietuvos istorijos institutas

Inter-studia humanitatis; ISSN 1822-1114; eISSN 2424-3353; Šiaulių universitetas

Acta humanitarica universitatis Saulensis; ISSN 1822-7309; eISSN 2424-3388; Šiaulių universitetas

Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos / Lithuanian ethnology: studies in social anthropology and ethnology; ISSN 1392-4028; Lietuvos istorijos institutas

Tautosakos darbai / Folklore Studies; ISSN 1392-2831; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

Lithuanian Historical Studies; ISSN 1392-2343; Lietuvos istorijos institutas

Archivum Lithuanicum; ISSN 1392-737X; Lietuvių kalbos institutas

Acta Linguistica Lituanica; ISSN 1648-4444; Lietuvių kalbos institutas

Acta Historica Universitatis Klaipedensis; ISSN 1392-4095; eISSN 2351-6527; Klaipėdos universitetas

 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ ŽURNALAI

Leidinio pavadinimas; ISSN (print); eISSN (on-line); leidėjas

Inžinerinė ekonomika / Engineering Economics; ISSN 1392-2785; eISSN 2029-5839; Kauno technologijos universitetas

Journal of Business Economics and Management; ISSN 1611-1699; eISSN 2029-4433; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Technological and Economic Development of Economy; ISSN 2029-4913; eISSN 2029-4921; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Tarptautinis psichologijos žurnalas: biopsichosocialinis požiūris / International Journal of Psychology: a Biopsychosocial Approach; ISSN 1941-7233; eISSN 2345-024X; Vytauto Didžiojo universitetas

Verslas: teorija ir praktika; ISSN 1648-0627; eISSN 1822-4202; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai; ISSN 1822-6760; eISSN 2345-0355; Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas /Aleksandro Stulginskio universitetas

Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research; ISSN 1392-1142; eISSN 2335-8750; Vytauto Didžiojo universitetas

International Journal of Strategic Property Management; ISSN 1648-715X; eISSN 1648-9179; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Journal of Baltic Science Education; ISSN 1648-3898; Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“

Viešoji politika ir administravimas; ISSN 1648-2603; eISSN 2029-2872; Mykolo Romerio universitetas / Kauno technologijos universitetas

Business, Management and Education; ISSN 2029-7491; eISSN 2029-6169; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Problems of Management in the 21st Century; ISSN 2029-6932; Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“

Socialiniai mokslai / Social Sciences; ISSN 1392-0758; eISSN 2029-7319; Kauno technologijos universitetas

Socialinis darbas / Social Work; ISSN 1648-4789; eISSN 2029-2775; Mykolo Romerio universitetas

Social Welfare Interdisciplinary Approach; ISSN 2029-7424; eISSN 2424-3876; Šiaulių universitetas

Problems of Education in the 21st Century; ISSN 1822-7864; Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“

European Integration Studies; ISSN 1822-8402; eISSN 2335-8831; Kauno technologijos universitetas

Socialinių mokslų studijos; ISSN 2029-2236; eISSN 2029-2244; Mykolo Romerio universitetas

Intelektinė ekonomika / Intellectual Economics; ISSN 1822-8011; eISSN 1822-8038; Mykolo Romerio universitetas

Ekonomika / Economics; ISSN 1392-1258; Vilniaus universitetas

Regional Formation and Development Studies; ISSN 2029-9370; eISSN 2351-6542; Klaipėdos universitetas

Politologija; ISSN 1392-1681; Vilniaus universitetas

Sociologija. Mintis ir veiksmas; ISSN 1392-3358; eISSN 2335-8890; Vilniaus universitetas

Informacijos mokslai; ISSN 1392-0561; eISSN 1392-1487; Vilniaus universitetas

Socialiniai tyrimai / Social Research; ISSN 1392-3110; eISSN 2351-6712; Šiaulių universitetas

Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai; ISSN 1822-7996; eISSN 2335-8742; Vytauto Didžiojo universitetas

Social Technologies / Socialinės technologijos; eISSN 2029-7564; Mykolo Romerio universitetas

Socialinis ugdymas / Social Education; ISSN 1392-9569; eISSN 2351-6011; Lietuvos edukologijos universitetas

Acta Paedagogica Vilnensia; ISSN 1392-5016; eISSN 1648-665X; Vilniaus universitetas

Jurisprudencija / Jurisprudence; ISSN 1392-6195; eISSN 2029-2058; Mykolo Romerio universitetas

Social Inquiry into Well-being; eISSN 2351-6682; Mykolo Romerio universitetas

Verslo sistemos ir ekonomika / Business Systems & Economics; eISSN 2029-8234; Mykolo Romerio universitetas

Sveikatos politika ir valdymas; ISSN 2029-3569; eISSN 2029-9001; Mykolo Romerio universitetas

International Comparative Jurisprudence; eISSN 2351-6674; Mykolo Romerio universitetas

Ugdymo psichologija / Educational Psychology; ISSN 1392-639X; eISSN 2351-6585; Lietuvos edukologijos universitetas

Specialusis ugdymas / Special Education; ISSN 1392-5369; eISSN 2424-3299; Šiaulių universitetas

Baltic Journal of Law & Politics; eISSN 2029-0454; Vytauto Didžiojo universitetas

Kultūra ir visuomenė; ISSN 2029-4573; eISSN 2335-8777; Vytauto Didžiojo universitetas

Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos / Vocational Training: Research and Realities; ISSN 1392-6241; eISSN 2029-8447; Vytauto Didžiojo universitetas

Agora: politinių komunikacijų studijos; ISSN 2029-9923; eISSN 2424-3663; Vytauto Didžiojo universitetas

Baltic Journal of Political Science; ISSN 2335-2337; eISSN 2424-5488; Vilniaus universitetas

Entrepreneurship and Sustainability Issues; eISSN 2345-0282; Enterpreneurship and Sustainability Center

Kriminologijos studijos; ISSN 2351-6097; Vilniaus universitetas

Politikos mokslų almanachas; ISSN 2029-0225; eISSN 2335-7185; Vytauto Didžiojo universitetas

Psichologija; ISSN 1392-0359; eISSN 2345-0061; Vilniaus universitetas

Regioninės studijos/International Journal of Area Studies; ISSN 2029-2074; eISSN 2345-0223; Vytauto Didžiojo universitetas

Žurnalistikos tyrimai; ISSN 2029-1132; eISSN 2424-6042; Vilniaus universitetas

STEPP: socialinė teorija, empirija, politika ir praktika; ISSN 1648-2425; eISSN 2345-0266; Vilniaus universitetas

Socialinis darbas. Patirtis ir metodai; ISSN 2029-0470; eISSN 2029-5820; Vytauto Didžiojo universitetas

Pedagogika / Pedagogy; ISSN 1392-0340; eISSN 2029-0551; Lietuvos edukologijos universitetas

Lithuanian Foreign Policy Review; ISSN 1392-5504; eISSN 1822-9638; Vilniaus universitetas

Teisės problemos; ISSN 1392-1592; eISSN 2351-6364; Lietuvos teisės institutas

Mokytojų ugdymas / Teacher Education; ISSN 1822-119X; eISSN 2424-3302; Šiaulių universitetas

Lyčių studijos ir tyrimai / Gender Studies and Research; ISSN 1822-6310; eISSN 2424-3310; Šiaulių universitetas

Organizations and Markets in Emerging Economies; ISSN 2029-4581; eISSN 2345-0037; Vilniaus universitetas

Profesinės studijos: teorija ir praktika; ISSN 1822-3648; eISSN 2345-0576; Šiaulių valstybinė kolegija

Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos; ISSN 1648-9098; eISSN 2424-337X; Šiaulių universitetas

Etniškumo studijos; ISSN 1822-1041; LSTC Etninių tyrimų institutas

Gamtamokslinis ugdymas; ISSN 1648-939X; Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“

Problems of Psychology in the 21st Century; ISSN 2029-8587; Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“

Quality issues and insights in the 21st century; ISSN 2029-9575; Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“

Laisvalaikio tyrimai; eISSN 2345-0339; Lietuvos sporto universitetas

Journal of Creativity and Business Innovation; eISSN 2351-6186; Vilniaus kolegija

Švietimas: politika, vadyba, kokybė; ISSN 2029-1922; Mokslinis metodinis centras „Scientia Educologica“

Vadyba / Journal of Managemet; ISSN 1648-7974; eISSN 2424-399X; Lietuvos verslo kolegija

Contemporary Research on Organization Management and Administration; eISSN 2335-7959; Akademinė vadybos ir administravimo asociacija

Pinigų studijos; ISSN 1392-2637; eISSN 1648-8970; Lietuvos bankas

Journal of Security and Sustainability Issues; ISSN 2029-7017; eISSN 2029-7025; Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

 

FIZINIŲ, ŽEMĖS ŪKIO, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLO SRIČIŲ ŽURNALAI

Leidinio pavadinimas; ISSN (print); eISSN (on-line); leidėjas

Elektronika ir elektrotechnika; ISSN 1392-1215; eISSN 2029-5731; Kauno technologijos universitetas

Journal of Vibroengineering; ISSN 1392-8716; JVE International Ltd.

Journal of Civil Engineering and Management; ISSN 1392-3730; eISSN 1822-3605; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Informacinės technologijos ir valdymas / Information Technology and Control; ISSN 1392-124X; eISSN 2335-884X; Kauno technologijos universitetas

Nonlinear Analysis; ISSN 1392-5113; eISSN 2335-8963; Vilniaus universitetas

Informatica; ISSN 0868-4952; eISSN 1822-8844; Vilniaus universitetas

Transport; ISSN 1648-4142; eISSN 1648-3480; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Journal of Oral & Maxillofacial Research; eISSN 2029-283X; Stilus optimus

Journal of Environmental Engineering and Landscape Management; ISSN 1648-6897; eISSN 1822-4199; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Medicina; ISSN 1010-660X; eISSN 1648-9144; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Baltic Journal of Road and Bridge Engineering; ISSN 1822-427X; eISSN 1822-4288; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Mathematical Modelling and Analysis; ISSN 1392-6292; eISSN 1648-3510; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Lithuanian Journal of Physics / Lietuvos fizikos žurnalas; ISSN 1648-8504; eISSN 2424-3647; Lietuvos mokslų akademija

Žemdirbystė / Agriculture; ISSN 1392-3196; eISSN 2335-8947; Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Lithuanian Mathematical Journal; ISSN 0363-1672; eISSN 1573-8825; Vilniaus universitetas

Geodesy and Cartography; ISSN 2029-6991; eISSN 2029-7009; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Medžiagotyra / Materials Science; ISSN 1392-1320; eISSN 2029-7289; Kauno technologijos universitetas

Baltic Forestry; ISSN 1392-1355; eISSN 2029-9230; Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Baltica; ISSN 0067-3064; eISSN 1648-858X; Gamtos tyrimų centras

Chemija / Chemistry; ISSN 0235-7216; eISSN 2424-4538; Lietuvos mokslų akademija

Zoology and Ecology; ISSN 2165-8005; Gamtos tyrimų centras

Aviation; ISSN 1648-7788; eISSN 1822-4180; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Engineering Structures and Technologies; ISSN 2029-882X; eISSN 2029-8838; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Stomatologija; ISSN 1392-8589; eISSN 1822-301X; Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija / Public Institution „Odontologijos studija“

Biologija / Biology; ISSN 1392-0146; eISSN 2029-0578; Lietuvos mokslų akademija

Acta Medica Lituanica; ISSN 1392-0138; eISSN 2029-4174; Lietuvos mokslų akademija

Žemės ūkio mokslai / Agricultural Sciences; ISSN 1392-0200; eISSN 2424-4120; Lietuvos mokslų akademija

Energetika / Power Engineering; ISSN 0235-7208; eISSN 1822-8836; Lietuvos mokslų akademija

Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering; ISSN 2029-9990; eISSN 2335-2000; Kauno technologijos universitetas

Žemės ūkio inžinerija / Agricultural Engineering; ISSN 1392-1134; eISSN 2345-0371; Aleksandro Stulginskio universitetas

Mechanika / Mechanics; ISSN 1392-1207; eISSN 2029-6983; Kauno technologijos universitetas

Veterinarija ir zootechnika; ISSN 1392-2130; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Neurologijos seminarai; ISSN 1392-3064; eISSN 2424-5917; Lietuvos neurologų asociacija

Computational Science and Techniques; eISSN 2029-9966; Klaipėdos universitetas

Informatics in Education; ISSN 1648-5831; eISSN 2335-8971; Vilniaus universitetas

Journal of Water Security; eISSN 2345-0363; Aleksandro Stulginskio universitetas / Riga Technical University

Lithuanian Journal of Statistics; ISSN 1392-642X; eISSN 2029-7262; Lietuvos statistikų sąjunga

Šiauliai Mathematical Seminar; ISSN 1822-511X; eISSN 2335-8688; Šiaulių universitetas

Modern Stochastics: Theory and Applications; ISSN 2351-6046; eISSN 2351-6054; VTeX

Olympiads in Informatics; ISSN 1822-7732; eISSN 2335-8955; Vilniaus universitetas

Cheminė technologija / Chemical Technology; ISSN 1392-1231; eISSN 2029-719X; Kauno technologijos universitetas

Journal of Measurements in Engineering; ISSN 2335-2124; eISSN 2424-4635; JVE International Ltd.

Botanica Lithuanica; ISSN 1392-1665; eISSN 2029-932X; Gamtos tyrimų centras

Geologija. Geografija / Geology. Geography; ISSN 2351-7549; eISSN 2424-3205; Lietuvos mokslų akademija

Lietuvos chirurgija; ISSN 1392-0995; eISSN 1648-9942; Vilniaus universitetas

Sveikatos mokslai / Health Sciences; ISSN 1392-6373; eISSN 2335-867X; Sveikatos mokslai

Medicinos teorija ir praktika; ISSN 1392-1312; VšĮ „Medicinos mintis“

Miestų želdynų formavimas / Formation of Urban Green Areas; ISSN 1822-9778; eISSN 2029-4549; Klaipėdos valstybinė kolegija

Sodininkystė ir daržininkystė; ISSN 0236-4212; eISSN 2424-5771; Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

Laboratorinė medicina; ISSN 1392-6470; Lietuvos laboratorinės medicinos draugija: Lietuvos žmogaus genetikos draugija (LLMD, LŽGD)

Vibroengineering Procedia; ISSN 2345-0533; JVE International Ltd.

Lietuvos matematikos rinkinys; ISSN 0132-2818; eISSN 2335-898X; Vilniaus universitetas

Geografijos metraštis / Annales geographicae; eISSN 2335-8610; Gamtos tyrimų centras

Reabilitacijos mokslai: slauga, kineziterapija, ergoterapija; ISSN 2029-3194; Lietuvos sporto universitetas

Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija; ISSN 1648-293X; eISSN 1822-3702; Sveikatingumo ir medicinos reklamos centras

 

DAUGIADALYKIAI MOKSLO ŽURNALAI

Leidinio pavadinimas; ISSN (print); eISSN (on-line); leidėjas

Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba / Environmental Research, Engineering and Management; ISSN 1392-1649; eISSN 2029-2139; Kauno technologijos universitetas

Santalka: filosofija, komunikacija / Coactivity: Philosophy, Communication; ISSN 2029-6320; eISSN 2029-6339; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Filosofija. Sociologija / Philosophy, Sociology; ISSN 0235-7186; eISSN 2424-4546 ; Lietuvos mokslų akademija

Journal of  Architecture and Urbanism; ISSN 2029-7955; eISSN 2029-7947; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Santalka: filologija, edukologija/ Coactivity: Philology, Educology; ISSN 2351-714X; eISSN 2335-7711; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Science – Future of Lithuania / Mokslas – Lietuvos ateitis; ISSN 2029-2341; eISSN 2029-2252; Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Applied Research in Health and Social Sciences: Interface and Interaction / Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: Sandūra ir sąveika; ISSN 1822-3338; Klaipėdos valstybinė kolegija

Geografija ir edukacija / Geography and education: science almanac; ISSN 2351-6453; eISSN 2424-5194; Lietuvos edukologijos universitetas

Sporto mokslas / Sport Science; ISSN 1392-1401; eISSN 2424-3949; Lietuvos edukologijos universitetas, Lietuvos sporto universitetas, Lietuvos olimpinė akademija

Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose; ISSN 1822-1068; eISSN 2335-8904; Kauno kolegija

Jaunųjų mokslininkų darbai / Journal of Young Scientists; ISSN 1648-8776; eISSN 2424-3345; Šiaulių universitetas

Visuomenės sveikata/Public health; ISSN 1392-2696; Higienos institutas

Acta AVADA; eISSN 2351-6399; Akademinė vadybos ir administravimo asociacija