Apie Lietuvos mokslų akademiją

Lietuvos mokslų akademija leidžia aštuonis recenzuojamus mokslo žurnalus, iš jų trys referuojami su citavimo rodikliu „Clarivate Web of Science“ duomenų bazėje.

Informacija atnaujinta 2022 m. birželio 16 d.

Mokslo žurnalai

Žurnale Biologija spausdinami moksliniai straipsniai bendrosios, molekulinės ir ląstelinės biologijos, biochemijos, biofizikos, biotechnologijos, ekosistemų apsaugos, genetikos, mikrobiologijos, imunologijos, parazitologijos, fiziologijos ir kitomis temomis.

ISSN 1392-0146 (Print)
ISSN 2029-0578 (Online) 

Vyriausiasis redaktorius                         
prof. Algimantas Paulauskas

Atsakingoji sekretorė                                                   
dr. Indrė Lipatova

Referuojamas: Clarivate Analytics Master Journal List, CABI Publishing, USDA Database, VINITI, EBSCO

Žurnale Chemija publikuojami originalūs mokslo tiriamieji straipsniai ir apžvalgos (recenzijos) iš visų šiuolaikinės chemijos šakų, įskaitant fizikinę, neorganinę, analizinę, organinę, polimerų chemiją, elektrochemiją ir tarpdalykinę chemiją.

ISSN 0235-7216 (Print)
ISSN 2424-4538 (Online)

Vyriausiasis redaktorius                                               
prof. Albertas Malinauskas

Atsakingoji sekretorė                                                                          
dr. Aldona Jagminienė

Referuojamas: Chemical Abstracts CAPLUS, EBSCO (Academic Search Complete, Current Abstracts), Clarivate (SciSearch®, Chemistry Citation Index®, Journal Citation Reports/Science Edition), Scopus

Žurnale Energetika spausdinami originalūs moksliniai, apžvalginiai ir probleminiai straipsniai energetikos ekonomikos, energetikos sistemų modeliavimo, jų valdymo ir optimizavimo, tikslinių sistemų, aplinkos poveikio energetikos objektams, atominės energetikos ir jos saugumo, radioaktyviųjų atliekų šalinimo, atsinaujinančių energijos šaltinių, energetikos metrologijos, šiluminės fizikos, aerohidrodinamikos, plazmos technologijų, hidrologijos ir hidroenergetikos temomis. Žurnale pateikiama informacija apie apgintas disertacijas, konferencijas ir t. t.

ISSN 0235-7208 (Print)
ISSN 1822-8836 (Online) 

Atsakingasis sekretorius
dr. Rolandas Urbonas

Referuojamas: EBSCO (Academic Search Complete), INSPEC, Index Copernicus, SCOPUS, VINITI, Ulrich’s Web

Žurnale Filosofija. Sociologija publikuojami originalūs moksliniai straipsniai filosofijos ir sociologijos klausimais. Filosofijos straipsniai apima, bet neapsiriboja, šias temas: filosofijos istoriją, epistemologiją, fenomenologiją, kultūros studiją ir kt. Sociologijos straipsniuose  nagrinėjamos įvairios sociologijos ir demografijos temos, dažniausiai remiamasi lyginamaisiais empiriniais duomenimis. Tarpdisciplininiai ir daugiadalykiniai tyrimai yra ypač skatinami. Rankraščiai priimami anglų ir lietuvių kalbomis.

ISSN 0235-7186 (Print)
ISSN 2424-4546 (Online)

Vyriausioji redaktorė                                                    
prof. dr. Aušra Maslauskaitė

Atsakingieji sekretoriai                           
dr. Sarmitė Mikulionienė
prof. Tomas Kačerauskas

Referuojamas: Clarivate (Web of Science), IPSA (International Political Science Abstracts), Scopus EBSCO (SocINDEX with Full Text (peer-reviewed)), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), Sociological Abstracts, The Philosopher’s Index

Žurnalas Lithuanian Journal of Physics išeina keturis kartus per metus. Jame atsispindi patys naujausi pasiekimai įvairiose teorinės, eksperimentinės ir taikomosios fizikos srityse, tokiose kaip: matematinė ir skaičiavimų fizika, subatominė fizika, atomai ir molekulės, cheminė fizika, elektrodinamika ir bangos, netiesinė ir koherentinė optika, spektroskopija ir kt.

ISSN 1648-8504 (Print)
ISSN 2424-3647 (Online)

Vyriausiasis redaktorius                         
habil. dr. Evaldas Tornau

Atsakingasis sekretorius                          
dr. Andrius Bernotas

Referuojamas: EBSCO, Clarivate Master Journal List and Web of ScienceTM

Žurnale Lituanistica lietuvių ir anglų kalbomis skelbiami originalūs istorijos, archeologijos, kalbos, literatūros ir etnologijos moksliniai straipsniai, šaltinių publikacijos, leidinių recenzijos, anotacijos.

ISSN 0235-716X (Print)
ISSN 2424-4716 (Online)

Redakcinės kolegijos pirmininkas          
prof. habil. Dr. Eugenijus Jovaiša

Atsakingasis sekretorius                          
dr. Tomas Baranauskas 

Referuojamas: Central & Eastern European Academic Source (EBSCO), CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, IBSS Historical Abstracts (EBSCO), LABS: Linguistic Abstracts Online, Linguistic Bibliography, MLA International Bibliography

Žurnale Menotyra skelbiami originalūs moksliniai straipsniai ir šaltinių publikacijos iš šių mokslo sričių: dailėtyros, muzikologijos, teatrologijos, taip pat publikuojamos mokslinių leidinių recenzijos, mokslinių konferencijų, parodų recenzijos ir anotacijos. Straipsniai skelbiami lietuvių, anglų ir lenkų kalbomis, retais atvejais – kitomis kalbomis.

ISSN 1392-1002 (Print)
ISSN 2424-4708 (Online)

Redakcinės kolegijos pirmininkė                                 
prof. dr. Rasa Vasinauskaitė

Atsakingasis sekretorius                                                
dr. Helmutas Šabasevičius

Referuojamas:  CEEOL (Central and Eastern European Online Library), EBSCO (Art Research Complete), ERIH PLUS (The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences)

Žurnale Žemės ūkio mokslai publikuojami originalūs, kitur neskelbti moksliniai straipsniai agronomijos, miškotyros, zootechnikos, veterinarinės medicinos, mechanikos inžinerijos, aplinkos inžinerijos, vadybos, ekonomikos ir kt. temomis.

ISSN 1392-0200 (Print)
ISSN 2424-4120 (Online)

Vyriausiasis redaktorius                         
prof. dr. Kęstutis Romaneckas

Atsakingoji sekretorė                                                   
dr. Aida Adamavičienė

Referuojamas: CAB Abstracts (www.cabi.org), Copernicus Journals Master List, Ulrich’s Web