Asociacijos narys, visuomeninė organizacija „Logos“,  šių metų lapkričio 27 d. Seime minės savo leidžiamo žurnalo „Logos“ 100-ojo numerio išleidimą.

Renginį organizuoja Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija, bendradarbiaudama su „Logos“ žurnalo vyr. redaktore prof. dr. Dalia Marija Stančiene. Renginys vyks Seimo Lietuvos Tarybos salėje (I rūmai), pradžia – 14 val.  

Prano Dovydaičio atminimas
Minėjimas skirtas Lietuvos Nepriklausomybės Akto (1918 m. vasario 16 d.) signatarui prof. Pranui Dovydaičiui, kuris 1921 m. įsteigė pirmą mokslinį-filosofinį žurnalą „Logos“. 1940 m. sovietams okupavus Lietuvą žurnalas buvo nustotas leisti. 1941 m. birželio mėn. sovietai suėmė P. Dovydaitį ir deportavo į Sibirą. 1942 m. lapkričio 4 d. pagal sovietų saugumo priimtą nuosprendį jis buvo sušaudytas Sverdlovsko mieste. Iš viso P. Dovydaitis išleido 30 numerių.

Studijuodamas Maskvoje P. Dovydaitis susipažino su Vladimiro Solovjovo filosofinėmis idėjomis. Veikiamas šių idėjų, jis tautinį žmogaus ugdymą siejo su religija, mokslu ir menu, skelbė, kad kultūros puoselėjimas turi vykti gimtąja kalba ir remtis filosofijos bei teologijos mokslais. Norėdamas įgyvendinti šią idėją, 1921 m. pradėjo leisti pirmąjį lietuvių kalba filosofijos žurnalą „Logos“. P. Dovydaitis gerai suvokė tuometinei lietuvių inteligentijai skirto pirmojo mokslino-filosofinio žurnalo svarbą: „Logos“ nesiima atstovauti tik vienai kuriai filosofijos pakraipai ar sistemai, kadangi savo uždavinį jis mato būsiant tinkamiausiai atliktą, jei jis savo skaitytojams telks ne tiek filosofijos, įkaldamas jiems baigtų filosofijos davinių ir principų, kiek mokys juos pačius filosofuoti“, todėl, pasak jo, žurnale turi būti gvildenamos įvairios žmogaus dvasinio pasaulio, gamtos ir visuomeninių santykių problemos. Žurnalo autoriams jis rekomendavo „išmokt įžvelgt, kur problemos prasideda, stengtis savo pajėgomis padirbėt joms išspręst ir prieš esamus išsprendimo bandymus arba įgyt savito, laisvo įsitikinimo, arba esamuose išsprendimuose įsigyventi savo individu“.

Žurnalo leidybos atgaivinimas
1990 m., filosofės profesorės habil. dr. Dalios Marijos Stančienės iniciatyva, buvo atgaivinta „Logos“ žurnalo leidyba. Žodyje skaitytojams vyriausioji redaktorė rašė: „Lietuvos grįžimas į Europą – tai grįžimas į krikščioniškąją Vakarų tradiciją. Krikščioniškos vertybės bei pažiūros yra lietuviškos tautinės sąmonės dalis, todėl, tęsdamas Lietuvos Respublikos tradicijas, žurnalas „Logos“ žadins dvasinį atsinaujinimą ir puoselės glaudesnę jungtį su Vakarų Europos kultūra“. Atkurtojo žurnalo kolegija, pagerbdama pirmąjį leidėją ir redaktorių P. Dovydaitį, įsteigė jo vardo premiją, kurią kiekvienais metais teikia geriausiam autoriui už kūrybinę ir mokslinę mintį.

Premijos įteikimas
Renginio metu bus įteikta P. Dovydaičio premija Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos Viešosios teisės instituto profesoriui dr. Darijui Beinoravičiui. Žurnalo „Logos“ 100-ojo numerio išleidimo minėjime dalyvaus Lietuvos mokslininkai, dvasininkai, kultūros veikėjai, P. Dovydaičio premijos laureatai, leidėjai, užsienio šalių autoriai (Kijevo nacionalinio lingvistikos universiteto (Ukraina) rektorius prof. dr. Romanas Vasko, Tulūzos katalikų instituto (Prancūzija) profesorius Filipas Sualis (Philippe Soual), Latvijos universiteto profesorė Solveiga Krumina-Konkova, katalikiško Liuveno universiteto (Belgija) profesorius Džonas Dadlis (John Dudley), Liublino katalikiškojo Jono Pauliaus II universiteto profesorius Zbignevas Papbuchas (Zbigniew Pabpuch) ir kt.). Bus skaitomi P. Dovydaičio tekstai.

Renginio programa

Sveikinimo žodžiai
Prezidentūros atstovas
Seimo atstovas
KU rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas
Kijevo nacionalinio lingvistikos universiteto rektorius prof. habil. dr. Roman Vasko
Latvijos universiteto prof. vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Solveiga Krumina-Konkova
Lietuvos kultūros tyrimų instituto profesorius akademikas dr. Antanas Andrijauskas
Dominikonų ordino brolis docentas dr. Saulius Rumšas
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius Gintaras Songaila
Lietuvos mokslo periodikos asociacijos prezidentas dr. Vincas Grigas

Prano Dovydaičio premijos įteikimas MRU Mykolo Romerio Teisės mokyklos Viešosios teisės instituto profesoriui dr. Darijui Beinoravičiui

Prano Dovydaičio teksto skaitymas (aktorė)

Pranešimai
Doc dr. Vaidotas A. Vaičaitis (Vilniaus universitetas)
Dovydaitis ir III Lietuvos Vyriausybė 1919 m. kovo 12–1919 m. balandžio 12 d.

Prof. dr. Ieva Deviatnikovaitė (MRU)
Žurnalas „Logos“ tarpukario Lietuvoje: istorija, autoriai

Diskusija, pasisakymai