Lietuvos mokslo periodikos asociacija – tai savarankiška nepriklausoma organizacija, vienijanti Lietuvos institucijas, susijusias su periodinių mokslo leidinių leidyba. Asociacija, veikianti visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, sudaryta Asociacijos narių poreikiams ir tikslams tenkinti bei įgyvendinti, koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti.

Prezidentas (2022–): Vincas Grigas, Vilniaus universitetas

Valdybos pirmininkė (2022–): Adriana Kviklienė, Kauno technologijos universitetas

Valdybos nariai (2022–):
Vincas Grigas, Vilniaus universitetas
Rita Vaičekauskaitė, Klaipėdos universitetas
Adriana Kviklienė, Kauno technologijos universitetas
Zigmas Kairaitis, Lietuvos geografų draugija
Asta Zarauskienė, Lietuvos sporto universitetas

Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo revizorius Miroslav Šeibak, VTeX

Asociacijos nariai dalyvauja ir balsuoja visuotiniame narių susirinkime; naudojasi Asociacijos teikiamomis paslaugomis, nuolaidomis, lengvatomis ir kt.

Narystė Lietuvos mokslo periodikos asociacijoje:
Nario stojimo mokestis – 30,0 Eur; Metinis nario mokestis – 60,0 Eur.
Pageidaujantys tapti Asociacijos nariu ir (arba) asocijuotu nariu, pateikia Asociacijos prezidentui prašymą, kurį jis teikia svarstyti Asociacijos valdybai.

Prašymo priimti į asociaciją forma DOC  

Užpildyto ir pasirašyto prašymo kopija siunčiama prezidentui Vincui Grigui el. paštu vincas@serials.lt
Originalą galėsite perduoti susitikus.

Bendrais klausimais: el. paštu info@serials.lt
tel. +370 5 236 6057

Prezidento Vinco Grigo el. paštas vincas@serials.lt, tel. +370 650 72157
Buveinės adresas: Saulėtekio al. 9, III rūmai, 418 kab., LT-10222, Vilnius

Asociacijos veikla

  • Supažindinti Lietuvos akademinę bendruomenę su inovacijomis mokslo žurnalų leidyboje.
  • Siekiant tarptautinės Lietuvos mokslo žurnalų sklaidos bendradarbiauti su įvairiomis organizacijomis ir projektais.

  • Stiprinti mokslo žurnalų leidybos etikos principus.
  • Konsultuoti asociacijos narius ir supažindinti juos su tarptautiniais mokslo žurnalų leidybos standartais, bei dalyvauti juos vystant
  • Suvienyti Lietuvos mokslo žurnalų leidėjus ir redaktorius

  Lietuvos mokslo žurnalų leidėjai

Lietuvos mokslo periodikos asociacijos tikslas – siekti, kad Lietuvos mokslo periodika užimtų deramą vietą šalia pasaulinio lygio leidinių. Asociacija vienija 33 narius, kurie leidžia 158 mokslo žurnalus. Leidėjai >>

Crossref logo

  Leidyba

Lietuvos mokslo periodikos asociacija yra vienintelis Crossref atstovas Lietuvoje, turintis teisę su unikaliu leidėjo prefiksu ir/arba kito leidėjo vardu registruoti identifikatorius DOI [Crossref ]. Dažniausiai asociacija rengia ir publikuoja su akademine leidyba susijusius leidinius. Leidyba >>

  Renginiai

Asociacija inicijuoja ir organizuoja su mokslo žurnalų leidyba susijusius renginius. Nuo 2010 m.  įvykusių renginių sąrašas.
Renginiai >>