Lietuvos kultūros tyrimų institutas yra mokslo įstaiga, turinti valstybinio mokslo instituto statusą. 2021 m. sausio mėn. Institute dirbo 94 specialistai ir kitų pareigybių̨ darbuotojai, iš̌ jų̨ – 75 mokslo darbuotojai. Instituto mokslininkai tiria istorinę Lietuvos kultūrą, meno ir filosofijos raidą, nagrinėja jos ypatumus ir sąsajas su dabarties ir pasaulio kultūros istorija ir jos raida. LKTI rengia Lietuvos kultūros ir jos sudedamųjų dalių – dailės, muzikos, teatro, filosofijos – istorijas, analizuoja dabartinės Lietuvos kultūros ir atskirų jos sričių sklaidą bei sąveiką su politine ir socialine valstybės raida. Moksliniai tyrimai vykdomi bendradarbiaujant su kitomis Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis.

Lietuvos kultūros tyrimų institutas leidžia tris recenzuojamus mokslo žurnalus:

Athena: filosofijos studijos
ISSN 1822-5047
ISSN 2538-7294 (online)

Redaktoriai: doc. dr. Danutė Bacevičiūtė, prof. dr. Naglis Kardelis, prof. dr. Audronė Žukauskaitė

„Athena: filosofijos studijos“ yra kartą per metus nuo 2006 m. leidžiamas filosofijos žurnalas. Žurnalo tikslas – spausdinti aukštos kvalifikacijos tekstus, tyrinėjančius šiuolaikinės filosofijos kryptis ir idėjas. Žurnalas yra indeksuojamas CEEOL (Central and Eastern European Online Library), EBSCO Publishing, Humanities International Index, The Philosopher’s Index duomenų bazėse.

Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai
ISSN 2351-471X
ISSN 2351-4728 (online)

Vyriausiasis redaktorius:  akad. prof. Antanas Andrijauskas

„Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai“ – pusmetinis recenzuojamas Lietuvos kultūros tyrimų instituto žurnalas, skirtas aktualioms kultūros raidos, sklaidos ir įvairių kultūrų sąveikų problemoms tirti, taip pat naujiems kultūros tyrimų laukams plėtoti. Leidinyje skelbiami moksliniai straipsniai ir studijos, apimančios kultūros raidos ir sklaidos, kultūros teorijos, civilizacinės komparatyvistikos, socialinės ir kultūrinės antropologijos, kultūrinės atminties, kultūrinės psichologijos, kultūros sociologijos, naujųjų medijų kultūros tyrimų rezultatus; publikuojami reikšmingų tekstų vertimai, istoriniai šaltiniai, recenzijos bei konferencijų apžvalgos. Straipsniai spausdinami lietuvių, anglų ir kitomis tarptautinės mokslinės bendruomenės dažniausiai vartojamomis kalbomis.

Sphairos: kultūros ir medijų studijos
ISSN 2669-2988
eISSN 2783-5529

Vyriausioji redaktorė: doc. dr. Rita Repšienė

Tęstinis recenzuojamas tarpdisciplininis mokslo žurnalas „Sphairos: kultūros ir medijų studijos“ (iki 2020 „Lietuvos kultūros tyrimai“)  tęsia intelektualines tradicijas ir kuria aktualią bei patrauklią kultūros tyrimus ir medijų studijas jungiančią erdvę, kurioje skleidžiamos naujausios idėjos, skatinami kūrybiniai atradimai, tariamasi ir diskutuojama kultūros dabarties politikos klausimais, taip pat brėžiamos Lietuvos kultūros perspektyvos. Jame sprendžiamos reikšmingiausios kultūros teorijos, metodologijos ir istorijos problemos, taip pat spausdinami ir aukštųjų  mokyklų dėstytojų bei doktorantų darbai, pristatomi  svarbūs kitų šalių kultūros tyrinėjimai, formuojantys mūsų patirčių, galimybių ir iššūkių akiratį.