Periodinė spauda, kaip masinės komunikacijos priemonė, atspindi kolektyvinį santykį su visuomene. Tai ketvirtoji valdžia, kuri valdo žmoniją be įstatymų ir bausmių, nešdama atsakomybę skaitytojui ir valstybei. Rytų, Vidurio ir Šiaurės Europos tautos į periodinės spaudos epochą įžengė skirtingu laiku XVIII a. vid. – XIX a. pr., bet visos jos siekė moderniai prisitaikyti prie kintančių laiko sąlygų.

Periodikos pirmtakas lietuvių kalba „Nusidavimai Dievo karalystėje“, pasirodęs 1823 m. Tilžėje (Mažoji Lietuva, Prūsijos karalystė), buvo šio dėsningo informacijos ir komunikacijos plėtros bei kaitos proceso dalis. Su kiekviena diena pasaulinės spaudos apimtys didėjo, keitėsi ir visuomenės, pasinerdamos į įvairialypę informacinę būtį, spauda tapo modernaus žmogaus įvaizdžio dalimi.

Periodinė spauda skaitmeniniame amžiuje transformavosi, atsirado naujų leidybos būdų, informacijos pateikimo formų ir formatų. Pirmasis periodinis skaitmeninis leidinys Lietuvoje pradėjo eiti 1998 m.

Konferencija skiriama lietuviškosios periodinės spaudos 200 metų sukakčiai paminėti ir aptarti periodinių leidinių istorinės kaitos ir jų paveldo tyrimus, šiandienos periodikos leidybos ir sklaidos savitumus, išryškinti svarbiausius šiuolaikinės periodinės spaudos leidybos pokyčius, su kuriais susiduria Baltijos šalių ir joms artimų šalių tinklaveikos visuomenės.

Kviečiame teikti pranešimus šiomis temomis:

  • Periodinių leidinių istorija, istoriografija ir bibliografinių šaltinių ištekliai. Periodikos pirmtakai. Tautinio atgimimo epochos periodika. XIX–XX a. periodikos bibliografinių šaltinių bazės formavimas ir šiandienos būklė. Nauji periodinės spaudos istorijos atradimai, keičiantys supratimą apie epochą, reikšmingus spaudos įvykius ir kt. Nauji sintetiniai periodikos istorijos ir bibliografijos tyrimų rezultatai.
  • Periodikos paveldas, jo komunikacija. skaitmeninimas ir tyrimai. Specializuoti periodinių leidinių paveldo skaitmeniniai ištekliai, jų kūrimas ir naudojimas. Technologiniai ir metodologiniai dokumentinio paveldo skaitmeninimo klausimai. Spaudos tyrimų reikšmė skaitmeninimo procesams. • Duomenų analitika periodikos tyrimuose. Duomenų samprata ir specifika periodikos leidyboje. Periodikos duomenų turinio analizės galimybės ir patirtys.
  • Periodika ir visuomenės grupės. Periodikos tyrimai iš etninės, konfesinės, regioninės, nacionalinės, lokalinės tapatybės ar paskirties adresato analizės perspektyvų. Sovietmečio nelegalioji spauda. Išeivijos periodiniai leidiniai. Tautinių mažumų leidiniai.
  • Periodinių leidinių rinka. Valstybės ir verslo interesai formuojant periodinės spaudos rinką, užtikrinant prieigą prie įvairių žanrų ir paskirties spaudos. Tarptautiškumo, nacionalumo ir regioniškumo dimensijos.
  • Periodika ir skaitmeninė leidyba. Skaitmeninio periodinės spaudos turinio atsiradimas, leidybos procesų valdymo skaitmenizacija, naujieji leidybos verslo modeliai.

Organizatorius
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas

Partneris
Lietuvos mokslo periodikos asociacija

Konferencijos formatas
Nuotolinė

Konferencijos kalba
Anglų

Svarbiausios datos
Iki 2023 m. kovo 31 d. – pranešimų temų ir santraukų teikimas
Iki 2023 m. gegužės 15 d. – pranešimų vertinimas ir atranka
Iki 2023 m. birželio 30 d. – programos skelbimas
2023 m. spalio 19–20 d. – konferencija

Registracijos sąlygos ir kita informacija
Prašome registruoti pranešimų santraukas tarptautinės konferencijos svetainėje
http://www.ibsc2023.kf.vu.lt/.

Registruojant siūlymą būtina pateikti numatomo pranešimo pavadinimą, jo santrauką (ne daugiau kaip 250 žodžių), informaciją apie autorių (vardas ir pavardė; atstovaujama institucija, mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas; darbovietės adresas, elektroninio pašto adresas; trumpas mokslinės veiklos aprašymas (ne daugiau kaip 50 žodžių).

Numatoma pranešimų trukmė – 20 minučių (ne daugiau kaip 2500 žodžių).

Pranešimų pagrindu parengti straipsniai bus skelbiami tarptautinio mokslinio žurnalo „Knygotyra“ 2024 m. tomuose. Žurnalą leidžia Vilniaus universiteto leidykla, nuo 2018 m. jis referuojamas Elsevier Scopus duomenų bazėje. Dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Kontaktiniai asmenys
Konferencijos organizacinio komiteto sekretorė Kristina Gedvilaitė, el. paštas: [email protected]

Adresas susirašinėjimui
Knygotyros, mediotyros ir leidybos tyrimų katedra Komunikacijos fakultetas
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius, Lietuva