Apie Gamtos tyrimų centrą

Užsiima biomedicininių ir fizinių mokslų sričių moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra.

Informacija atnaujinta 2021 m. vasario 2 d.

Mokslo žurnalai

Baltica

ISSN 0067-3064 (spausdintas žurnalas)
ISSN 1648-858X (elektroninis žurnalas)

Redaktorius prof. dr. Albertas Bitinas
[email protected]

Baltica yra recenzuojamas periodinis, išeinantis du kartus metuose, mokslo žurnalas, leidžiamas glaudžiai bendradarbiaujant Baltijos jūros regiono valstybių geomokslų srities tyrėjams. Tai Baltijos jūros regiono žurnalas, prioritetą teikiantis originaliems mokslo tiriamiesiems geomokslų tematikos (geologijos, fizinės geografijos, geofizikos, okeanologijos)  straipsniams, tačiau kai kuriais atvejais nevengiantis publikuoti ir tarpdisciplininės pakraipos straipsnių, o taip pat straipsnių, susijusių ir su kitais pasaulio regionais.

Botanica

ISSN 2538-8649 (spausdintas žurnalas)
ISSN 25538-8657 (elektroninis žurnalas)

Vyriausiasis redaktorius dr. Zigmantas Gudžinskas
[email protected]

Botanica (buvęs Botanica Lithuanica) yra tarptautinis periodinis Gamtos tyrimų centro mokslo žurnalas, įsteigtas ir pradėtas leisti 1995 m., tuometiniame Botanikos institute. Nuo 2012 m. žurnalas yra atviros prieigos. Per metus išeina du leidinio numeriai anglų kalba.

Botanica žurnale spausdinami biomedicinos mokslo srities botanikos ir ekologijos krypčių originalūs ir apžvalginiai moksliniai straipsniai, pranešimai, apžvalgos ir informacija. Botanica žurnale priimami skelbti darbai apie augalų, dumblių, grybų, bakterijų ir fitovirusų įvairovę, taksonomiją, ekologiją, fiziologiją. Taip pat darbai spausdinami bendrosios botanikos, ekonominės botanikos ir botaninės įvairovės apsaugos temomis. Rankraščius recenzuoja ne mažiau kaip du anoniminiai Lietuvos ir užsienio šalių recenzentai. Atmetamų rankraščių skaičius vidutiniškai sudaro 30 proc. Siekiant užtikrinti, kad žurnale Botanica paskelbtų straipsnių turinys būtų originalus, visi gauti rankraščiai tikrinami CrossCheck sistemoje, kuri leidžia nustatyti plagiatus ir užtikrinti paskelbtų straipsnių originalumą ir aukštą kokybę.

Zoology and Ecology

ISSN: 2165-8013 (elektroninis žurnalas)

Vyr. redaktorius – dr. Denis Copilas-Ciocianu

Zoology and Ecology (ankstesnis pavadinimas – Acta Zoologica Lituanica) publikuoja originalius mokslinius tyrimus, tyrimų apžvalgas ir trumpus pranešimus, susijusius su gyvūnų ekologija ir visomis zoologijos kryptimis (įskaitant elgseną, morfologiją, fiziologiją, sistematiką, biogeografiją ir kt.), pateikiamomis ekologiniame kontekste. Žurnalas nėra šališkas tiriamo taksono ar natūralių ekosistemų tipo atžvilgiais. Geografiniu požiūriu pirmenybė teikiama Baltijos šalyse ir Rytų Europoje atliekamiems tyrimams, tačiau aktualūs tyrimai laukiami iš visų regionų. Tyrimai žmogaus sukurtose (pvz., žemės ūkio) ekosistemose taip pat gali būti spausdinami žurnale, jei pademonstruojamas jų pritaikomumas natūralioje aplinkoje.

Straipsnių publikavimas ir atsisiuntimas nemokami.