Apie Vilniaus universitetą

Nuo 1575 metų tęsdama akademinės leidybos tradicijas Vilniaus universiteto leidykla leidžia mokslines, informacines, reprezentacines, mokslo populiarinimo knygas (monografijas, studijas, žodynus, žinynus, enciklopedijas, šaltinių publikacijas ir pan.), studijų literatūrą (vadovėlius, mokomąsias knygas, mokymo ir metodines priemones), mokslo periodikos žurnalus, daktaro disertacijas.

Informacija atnaujinta 2024 m. sausio 24 d.

Su Vilniaus universiteto prieskyra leidžiami žurnalai

Acta medica Lituanica, ISSN 1392-0138, eISSN 2029-4174, vyriausiasis redaktorius Rimantas Jankauskas

Periodinį mokslo žurnalą Acta medica Lituanica leidžia Lietuvos mokslų akademija, bendradarbiaudama su Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu ir Nacionaliniu vėžio institutu. Jame spausdinami straipsniai apie aukšto lygio mokslinius tyrimus, atliekamus daugiausia Lietuvoje, Baltijos šalyse ir Rytų Europoje.

Registruotas Scopus nuo 2021 m.

Acta humanitarica academiae Saulensis, ISSN 2783-6789 (Online), vyr. redaktorė Regina Kvašytė

Acta Museologica Lithuanica, eISSN 2351-5112, vyriausiasis redaktorius Rimvydas Laužikas

Acta Museologica Lithuanica yra tarpdisciplininis tęstinis recenzuojamas mokslinis leidinys įkurtas 2013 metais. Tai pirmasis muzeologijos tematikos mokslinis leidinys Lietuvoje, publikuojantis originalius, kitur neskelbtus mokslinius straipsnius šiomis temomis: muziejų, kolekcionavimo, muzealizavimo istorija; muziejinių rinkinių atranka, kaupimas, tyrimai, apskaita, apsauga, saugojimas, restauravimas, konservavimas; teorinė ir metamuzeologija; muziejų ekspozicijų, parodų rengimas, nekilnojamojo paveldo komunikacija, skaitmeninių technologijų taikymas muziejuose ir virtualūs muziejai; muziejinė edukacija ir komunikacija; muziejų vadyba, muziejų politika. Leidinyje publikuojami muzeologijos šaltiniai, skelbiamos naujų knygų, mokslinių tyrimų, muziejinių ekspozicijų ir parodų mokslinės recenzijos.

Acta Orientalia Vilnensia, ISSN 1648-2662, eISSN 2424-6026, vyriausiasis redaktorius Audrius Beinorius

Įkurtas 2000 m. Anglų kalba spausdina empirines, teorines ir istorines studijas apie Indijos subkontinentą, Viduriniuosius Rytus, Centrinę Aziją, Tolimuosius Rytus ir Pietryčių Aziją.

Paskutinis numeris publikuotas 2016 m.

Acta Paedagogica Vilnensia, ISSN 1392-5016, vyriausioji redaktorė Irena Stonkuvienė

Įkurtas 1991 m. Nagrinėja teorinius ir metodologinius švietimo ir ugdymo bei švietimo politikos ir kultūros analizės klausimus.

Registruotas Scopus nuo 2021 m.

Archaeologia Lituana, ISSN 1392-6748, vyriausiasis redaktorius Albinas Kuncevičius

Įkurtas 1999 m. Nagrinėja archeologijos istorijos ir metodologijos klausimus bei skelbiantis Baltijos regionui reikšmingus archeologinių tyrimų duomenis.

Registruotas Scopus.

Bibliotheca Lituana, ISSN 2424-3477, eISSN 2424-4422, vyriausiasis redaktorius Arvydas Pacevičius

Įkurtas 2011 m. Nagrinėja bibliotekų istorijos ir dokumentinio paveldo klausimus.

Baltic Journal of Political Science, ISSN 2335-2337, eISSN 2424-5488, vyriausiasis redaktorius Liutauras Gudžinskas

Įkurtas 2012 m. Publikuoja straipsnius politinės teorijos, lyginamosios politikos, tarptautinių santykių ir viešosios politikos klausimais kreipiant dėmesį į Baltijos jūros regiono šalis.

Paskutinis numeris publikuotas 2019 m.

Baltistica, ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045, vyriausiasis redaktorius Bonifacas Stundžia

Įkurtas 1958 m. Publikuoja įvairių kalbų sinchroninius ir diachroninius, taip pat ir tarpkalbinių aspektų, tyrimus.

Registruotas Scopus.

Buhalterinės teorijos apskaita ir praktika, ISSN 1822-8682, eISSN 2538-8762, vyriausioji redaktorė Rasa Subačienė

Įkurtas 2007 m. Publikuoja aktualius buhalterinės apskaitos, audito ir analizės teorinius ir praktinius klausimus, atskleidžiančius nuolat kintančios aplinkos įtaką šių sričių raidai, jų mokslo vystymosi vertinimą ir tendencijas, taikomų metodų, procesų, metodologijų bei kitų aspektų problemiškumą, naujausius mokslinius tyrimus.

Ekonomika, ISSN 1392-1258, eISSN 2424-6166, vyriausiasis redaktorius Algirdas Miškinis

1960 m. įkurtas recenzuojamas žurnalas, nagrinėjantis šiuolaikinės ekonomikos, sektorinės situacijos ir verslo plėtros strategijos vietos ir užsienio rinkose klausimus centrinės ir rytų Europos šalių ekonominio vystymosi kontekste.

Registruotas Scopus.

Information & Media, eISSN 2783-6207, vyriausiasis redaktorius Vladislav Fomin
Information & Media continues Informacijos mokslai (1392-0561, 1392-1487).

Įkurtas 1994 m. Straipsnių laukiama šiomis temomis (bet tuo neapsiribojant): medijų technologijos; medijų vadyba; informacinės sistemos ir vadyba; technologijų ir inovacijų vadyba; informacijos ir žinių vadyba; informacinė ir žinių visuomenė, jos teisiniai, technologiniai, kultūriniai ir ekonominiai aspektai; organizacinė komunikacija; lyčių komunikacija; tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija; medijų kultūra.

Registruotas Scopus.

Informatica, ISSN 0868-4952, eISSN 1822-8844, vyriausiasis redaktorius Gintautas Dzemyda

Įkurtas 1990 m. Publikuoja matematinių simuliacijų ir optimizacijos, atpažinimo ir kontrolės, programavimo teorijos ir sistemų, automatizavimo sistemų ir elementų tyrimus.

Registruotas Scopus ir Web of Science.

Informatics in Education, ISSN 1648-5831, eISSN 2335-8971, vyriausioji redaktorė Valentina Dagienė

Įkurtas 2002 m. Publikuoja informatikos ir edukologijos sričių tyrimus.

Registruotas Scopus.

Jaunųjų mokslininkų darbai, ISSN 1648-8776, vyriausioji redaktorė Diana Strakšienė

Leidinyje publikuojami originalūs jaunųjų mokslininkų parengti moksliniai straipsniai, kuriuose skelbiami autorių biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų srityse atliktų tyrimų rezultatai.

Kalbotyra, ISSN 1392-1517, eISSN 2029-8315, vyriausioji redaktorė Jolanta Šinkūnienė

Įkurtas 1958 m. Publikuoja įvairių kalbų sinchroninius ir diachroninius, taip pat ir tarpkalbinių aspektų, tyrimus.

Registruotas Scopus.

Knygotyra, ISSN 2345-0053, eISSN 2345-0053, vyriausioji redaktorė Aušra Navickienė

Įkurtas 1961 m. Žurnalas, skirtas tarpdisciplininiams spausdintinių ir skaitmeninių leidinių tyrimams, apimantiems knygos ir periodikos istoriją, istoriografiją ir kultūrą, tradicinę ir skaitmeninę leidybą, skaitymo, rašytinių medijų komunikacijos, spausdintinio ir rankraštinio paveldo problemas.

Registruotas Scopus.

Kriminologijos studijos, ISSN 2351-6097, eISSN 2538-8754, vyriausioji redaktorė Laima Žilinskienė

Įkurtas 2014 m. Publikuoja kriminologijos tematikos straipsnius.

Lietuvių kalba, eISSN 1822-525X, vyriausioji redaktorė Irena Smetonienė

Įkurtas 2007 m. Publikuoja fonetikos ir fonologijos, morfologijos ir sintaksės, leksikos ir diskurso, semantikos ir pragmatikos tyrimus.

Lietuvos chirurgija, ISSN 1392-0995, eISSN 1648-9942, vyriausiasis redaktorius Narimantas Evaldas Samalavičius

Įkurtas 1993 m. Publikuoja mokslinius Lietuvos ir užsienio autorių chirurgijos srities straipsnius.

Lietuvos istorijos studijos, ISSN 1392-0448, eISSN 1648-9101, vyriausiasis redaktorius Alfredas Bumblauskas

Įkurtas 1992 m. Publikuoja straipsnius apie Lietuvos praeitį, jos istorinę raidą, lietuvių tautos valstybingumą, materialinės ir dvasinės kultūros raidą, jos sąveiką su kitomis tautomis, vietą pasaulio civilizacijoje.

Lietuvos matematikos rinkinys, ISSN 0132-2818, eISSN 2335-898X, vyriausiasis redaktorius Artūras Štikonas

Įkurtas 2007 m. Publikuoja įvairių matematikos sričių straipsnius.

Literatūra, ISSN 0258-0802, eISSN 1648-1143, vyriausioji redaktorė Rūta Šlapkauskaitė.

Įkurtas 1958 m. Publikuoja straipsnius apie Lietuvos ir užsienio literatūrų ir kultūrų tyrimus.

Registruotas Scopus.

Nonliner Analysis: Modelling and controll, ISSN 1392-5113, eISSN 2335-8963, vyriausiasis redaktorius Romas Baronass

Įkurtas 2007 m. Publikuoja netiesinių procesų ir reiškinių, įskaitant gamtos reiškinių netiesinio modeliavimo, tyrimus.

Registruotas Scopus ir Web of Science.

Taikomoji kalbotyra, eISSN 2029-8935, vyriausioji redaktorė Meilutė Ramonienė

Įkurtas 2012 m. Taikomoji kalbotyra – tarptautinis elektroninis mokslo žurnalas, skirtas publikuoti tiriamuosius, apžvalginius, diskusinius straipsnius, recenzijas ir mokslinius esė taikomosios kalbotyros tematika.

Registruotas Scopus.

Olympiads in Informatics, ISSN 1822-7732, eISSN 2335-8955, vyriausioji redaktorė Valentina Dagienė

Įkurtas 2007 m. Publikuoja tyrimus apie informatikos mokymą ir mokymąsi rengiant olimpiadas ir konkursus.

Registruotas Scopus.

Organizations and Markets in emerging economies, ISSN 2029-4581, eISSN 2345-0037, vyriausiasis redaktorius Sigitas Urbonavičius

Įkurtas 2007 m. Publikuoja tyrimus apie informatikos mokymą ir mokymąsi rengiant olimpiadas ir konkursus.

Registruotas Scopus ir įtrauktas į Web of Science Emerging Sources.

Politologija, ISSN 1392-1681, eISSN 24246034, vyriausiasis redaktorius Justinas Dementavičius.

Įkurtas 1989 m. Publikuoja straipsnius politikos mokslų, tarptautinių santykių ir tarpdisciplinėms temomis.

Registruotas Scopus.

Problemos, ISSN 1392-1126, eISSN 2424-6158, vyriausioji redaktorė Nijolė Radavičienė

Įkurtas 1968 m. Filosofijos žurnalas. Skelbia akademinius straipsnius, knygų recenzijas ir akademinio gyvenimo kroniką.

Registruotas Scopus nuo 2002 m., Web of Science nuo 2005 m.

Psichologija, ISSN 1392-0359, eISSN 2345-0061, vyriausioji redaktorė Jurgita Lazauskaitė-Zabielskė.

Įkurtas 1962 m. (Psichologija pavadinimu nuo 1980 m.), publikuojantis straipsnius visų psichologijos mokslo krypčių ir tarpdisciplinėmis temomis.

Religija ir kultūra, ISSN 1822-4539, eISSN 1822-4571, vyriausioji redaktorė Rita Šerpytytė

Įkurtas 2004 m. Publikuoja religijos fenomeno bei religijos ir kultūros santykio tyrimų, integruotai apimančių religijotyrines, religijos filosofijos ir etc. disciplinas, tematikos straipsnius.

Paskutinis numeris publikuotas 2017 m.

Respectus Philologicus, ISSN 1392-8295, eISSN 2335-2388, vyriausioji redaktorė Gabija Bankauskaitė

Įkurtas 1999 m. Publikuoja lingvistikos, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikos, reklamos diskurso paveikumo, vertimo teorijos ir praktikos, audiovizualinius tyrimus.

Registruotas Scopus.

Scandinavistica Vilnensis, ISSN 2029-2112, eISSN 2424-6115

Seksualinė medicina, ISSN 2345-0770, vyriausiasis redaktorius Robertas Adomaitis

Semiotika, ISSN 1392-0219, eISSN  2424-547X, vyriausioji redaktorė Irina Melnikova

Įkurtas 1994. Skirtas įvairių semiotikos  problemų gvildenimui ir semiotinių prieigų taikymui kultūros diskursų analizėje. Žurnalas publikuoja originalius mokslo straipsnius, mokslo recenzijas ir diskusijas, semiotikos šaltinių tekstus ir jų vertimus į lietuvių kalbą.

Specialusis ugdymas, ISSN 1392-5369, vyriausioji redaktorė Renata Geležinienė.

Žurnalas siekia būti multidisciplininis, yra atviras edukacinėms, psichologinėms, sociologinėms, medicininėms, vadybinėms, politinėms ir kt. negalės analizės tradicijoms. Be to, žurnalas siekia būti novatoriškas, publikuoti tik naujausius mokslinės minties ir empirinės praktinės veiklos pasiekimus bei originalius straipsnius.

Registruotas Scopus.

Slavistica Vilnensis, ISSN 2351-6895, eISSN 2424-6115, vyriausioji redaktorė Jelena Konickaja

Įkurtas 1999 m. Publikuoja lingvistikos, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikos, reklamos diskurso paveikumo, vertimo teorijos ir praktikos, audiovizualinius tyrimus.

Registruotas Scopus.

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. (STEPP), ISSN 1648-2425, eISSN 2345-0266, vyriausiasis redaktorius Eugenijus Dunajevas

Įkurtas 2001 m. Publikuoja straipsnius socialinio darbo ir socialinės politikos klausimais.

Registruotas Web of Science Emerging Sources.

Socialiniai  tyrimai, ISSN 1392-3110, vyriausiasis redaktorius Teodoras Tamošiūnas.

Mokslo leidinio Socialiniai tyrimai išskirtinumas tarp kitų analogiškos ar gretimos tematikos periodinių leidinių pasireiškia orientacija į originalių socialinių tyrimų rezultatus.

Social Welfare Interdisciplinary Approach, eISSN 2424-3876, vyriausiasis redaktorius Remigijus Bubnys

Social Welfare: Interdisciplinary Approach – recenzuojamas, atviros prieigos žurnalas, kuriame spausdinami originalūs moksliniai straipsniai, kritinės recenzijos, tyrimai, apimantys tarpdisciplinines socialinės, edukacinės, sveikatos, aplinkos ir kitų mokslų sritis. Tarpdiscipliniškumas yra žurnalo stiprybė.

Registruotas Web of Science Emerging Sources.

Sociologija. Mintis ir veiksmas, ISSN 1392-3358, eISSN 2335-8890, vyriausiasis redaktorius Liutauras Kraniauskas

Įkurtas 1997 m. Publikuoja šių dienų visuomenės ir kultūros pokyčių, socialinės teorijos raidos bei besikeičiančios sociologijos savivokos tematikos straipsnius.

Teisė, ISSN 1392-1274, eISSN 2424-6050, vyriausiasis redaktorius Gintaras Švedas

Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.

Transformations in Business and Economics, ISSN 1648-4460, vyriausioji redaktorė Dalia Štreimikienė

Įkurtas 2002 m.Publikuoja verslo, ekonomikos, rinkos aplinkos ir jos plėtros tyrimus.

Registruotas Scopus ir Weo of Science.

Verbum, ISSN 2029-6223, eISSN 2538-8746, vyriausioji redaktorė Danguolė Melnikienė

Įkurtas 2010 m. Publikuoja germanų, romanų ir slavų lingvistikos bei edukologijos tyrimų tematikos straipsnius.

Registruotas Scopus.

Vilnius University Proceedings, eISSN 2669-0233

Įkurtas 2019 m. Publikuoja Vilniaus universiteto bendruomenės parengtus įvairios tematikos straipsnių rinkinius.

Vilnius University Open Series, eISSN 2669-0535

Įkurtas 2019 m. Publikuoja įvairios tematikos straipsnių rinkinius.

Vertimo studijos, ISSN 2029-7033, eISSN 2424-3590, vyriausioji redaktorė Nijolė Maskaliūnienė

Įkurtas 2008 m. Publikuoja straipsnius įvairiomis vertimo temomis.

Žurnalistikos tyrimai, ISSN 2029-1132, eISSN 2424-6042, vyriausiasis redaktorius Andrius Vaišnys.

Įkurtas 2008 m. Publikuoja žurnalistikos ir medijų studijų tematikos straipsnius.