Apie Vilniaus universitetą

Nuo 1575 metų tęsdama akademinės leidybos tradicijas Vilniaus universiteto leidykla leidžia mokslines, informacines, reprezentacines, mokslo populiarinimo knygas (monografijas, studijas, žodynus, žinynus, enciklopedijas, šaltinių publikacijas ir pan.), studijų literatūrą (vadovėlius, mokomąsias knygas, mokymo ir metodines priemones), mokslo periodikos žurnalus, daktaro disertacijas.

Vilniaus universiteto leidykla leidžia 39 recenzuojamus periodinius ir tęstinius žurnalus.

 

Informacija atnaujinta 2018 m. rugsėjo 18 d.

Su Vilniaus universiteto prieskyra leidžiami žurnalai

Acta Museologica Lithuanica, eISSN 2351-5112, Vyriausiasis redaktorius Rimvydas Laužikas

„Acta Museologica Lithuanica“ yra tarpdisciplininis tęstinis recenzuojamas mokslinis leidinys įkurtas 2013 metais. Tai pirmasis muzeologijos tematikos mokslinis leidinys Lietuvoje, publikuojantis originalius, kitur neskelbtus mokslinius straipsnius šiomis temomis: muziejų, kolekcionavimo, muzealizavimo istorija; muziejinių rinkinių atranka, kaupimas, tyrimai, apskaita, apsauga, saugojimas, restauravimas, konservavimas; teorinė ir metamuzeologija; muziejų ekspozicijų, parodų rengimas, nekilnojamojo paveldo komunikacija, skaitmeninių technologijų taikymas muziejuose ir virtualūs muziejai; muziejinė edukacija ir komunikacija; muziejų vadyba, muziejų politika. Leidinyje publikuojami muzeologijos šaltiniai, skelbiamos naujų knygų, mokslinių tyrimų, muziejinių ekspozicijų ir parodų mokslinės recenzijos.

Acta Orientalia Vilnensia, ISSN 1648-2662, eISSN 2424-6026, Vyriausiasis redaktorius Audrius Beinorius

Įkurtas 2000 m. Anglų kalba spausdina empirines, teorines ir istorines studijas apie Indijos subkontinentą, Viduriniuosius Rytus, Centrinę Aziją, Tolimuosius Rytus ir Pietryčių Aziją.

Acta Paedagogica Vilnensia  ISSN 1392-5016  Vyriausioji redaktorė doc. Irena Stonkuvienė

Įkurtas 1991 m. Nagrinėja teorinius ir metodologinius švietimo ir ugdymo bei švietimo politikos ir kultūros analizės klausimus.

Archaeologia Lituana  ISSN 1392-6748  Vyriausiasis redaktorius doc. Algimantas Merkevičius

Įkurtas 1999 m. Nagrinėja archeologijos istorijos ir metodologijos klausimus bei skelbiantis Baltijos regionui reikšmingus archeologinių tyrimų duomenis.

Bibliotheca Lituana, ISSN 2424-3477, eISSN 2424-4422, Vyriausiasis redaktorius Arvydas Pacevičius

Įkurtas 2011 m. Nagrinėja bibliotekų istorijos ir dokumentinio paveldo klausimus.

Baltic Journal of Modern Computing, ISSN 2255-8942, eISSN 2255-8950, Vyriausiasis redaktorius Gintautas Dzemyda

Įkurtas 2008 m. Nagrinėja kompiuterių mokslo, programų inžinerijos, informacinių technologijų, informacinių sistemų, kompiuterių inžinerijos, kompiuterių didaktikos ir susijusių disciplinų klausimus.

Baltic Journal of Political Science, ISSN 2335-2337, eISSN 2424-5488, Vyriausiasis redaktorius Liutauras Gudžinskas

Įkurtas 2012 m. Publikuoja straipsnius politinės teorijos, lyginamosios politikos, tarptautinių santykių ir viešosios politikos klausimais kreipiant dėmesį į Baltijos jūros regiono šalis.

Baltistica, ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045, Vyriausiasis redaktorius Bonifacas Stundžia

Įkurtas 1958 m. Publikuoja įvairių kalbų sinchroninius ir diachroninius, taip pat ir tarpkalbinių aspektų, tyrimus.

Buhalterinės teorijos apskaita ir praktika, ISSN 1822-8682, eISSN 2538-8762, Vyriausiasis redaktorius Rasa Subačienė

Įkurtas 2007 m. Publikuoja aktualius buhalterinės apskaitos, audito ir analizės teorinius ir praktinius klausimus, atskleidžiančius nuolat kintančios aplinkos įtaką šių sričių raidai, jų mokslo vystymosi vertinimą ir tendencijas, taikomų metodų, procesų, metodologijų bei kitų aspektų problemiškumą, naujausius mokslinius tyrimus.

Ekonomika, ISSN 1392-1258, eISSN 2424-6166, Vyriausiasis redaktorius Algirdas Miškinis

1960 m. įkurtas recenzuojamas žurnalas, nagrinėjantis šiuolaikinės ekonomikos, sektorinės situacijos ir verslo plėtros strategijos vietos ir užsienio rinkose klausimus centrinės ir rytų Europos šalių ekonominio vystymosi kontekste.

Informacijos mokslai, ISSN 1392-0561, eISSN 1392-1487, Vyriausiasis redaktorius Zenona Atkočiūnienė

Įkurtas 1994 m. Nagrinėja informacijos ir žinių visuomenės, žinių vadybos, organizacijos komunikacijos vadybos, kultūros tyrimų, žiniasklaidos ir naujųjų medijų, globalios ir tarpkultūrinės komunikacijos, mokslotyros klausimus. Registruotas Scopus nuo 2018 m.

Informatica, ISSN 0868-4952, eISSN 1822-8844, Vyriausiasis redaktorius Gintautas Dzemyda

Įkurtas 1990 m. Publikuoja matematinių simuliacijų ir optimizacijos, atpažinimo ir kontrolės, programavimo teorijos ir sistemų, automatizavimo sistemų ir elementų tyrimus.

Informatics in Education, ISSN 1648-5831, eISSN 2335-8971, Vyriausiasis redaktorius Valentina Dagienė

Įkurtas 2002 m. Publikuoja informatikos ir edukologijos sričių tyrimus.

Kalbotyra, ISSN 1392-1517, eISSN 2029-8315, Vyriausiasis redaktorius Aurelija Usonienė

Įkurtas 1958 m. Publikuoja įvairių kalbų sinchroninius ir diachroninius, taip pat ir tarpkalbinių aspektų, tyrimus.

Knygotyra, ISSN 2345-0053, eISSN 2345-0053, Vyriausiasis redaktorius Domas Kaunas

Įkurtas 1961 m. Žurnalas, skirtas tarpdisciplininiams spausdintinių ir skaitmeninių leidinių tyrimams, apimantiems knygos ir periodikos istoriją, istoriografiją ir kultūrą, tradicinę ir skaitmeninę leidybą, skaitymo, rašytinių medijų komunikacijos, spausdintinio ir rankraštinio paveldo problemas. Registruotas Scopus nuo 2018 m.

Kriminologijos studijos, ISSN 2351-6097, eISSN 2538-8754, Vyriausiasis redaktorius Laima Žilinskienė

Įkurtas 2014 m. Publikuoja kriminologijos tematikos straipsnius.

Lietuvių kalba, eISSN 1822-525X, Vyriausiasis redaktorius Irena Smetonienė

Įkurtas 2007 m. Publikuoja fonetikos ir fonologijos, morfologijos ir sintaksės, leksikos ir diskurso, semantikos ir pragmatikos tyrimus.

Lietuvos chirurgija, ISSN 1392-0995, eISSN 1648-9942, Vyriausiasis redaktorius Narimantas Evaldas Samalavičius

Įkurtas 1993 m. Publikuoja mokslinius Lietuvos ir užsienio autorių chirurgijos srities straipsnius.

Lietuvos istorijos studijos, ISSN 1392-0448, eISSN 1648-9101, Vyriausiasis redaktorius Alfredas Bumblauskas

Įkurtas 1992 m. Publikuoja straipsnius apie Lietuvos praeitį, jos istorinę raidą, lietuvių tautos valstybingumą, materialinės ir dvasinės kultūros raidą, jos sąveiką su kitomis tautomis, vietą pasaulio civilizacijoje.

Lietuvos matematikos rinkinys, ISSN 0132-2818, eISSN 2335-898X, Vyriausiasis redaktorius Eugenijus Manstavičius

Įkurtas 2007 m. Publikuoja įvairių matematikos sričių straipsnius.

Literatūra, ISSN 0258-0802, eISSN 1648-1143, Vyriausiasis redaktorius Regina Rudaitytė

Įkurtas 1958 m. Publikuoja straipsnius apie Lietuvos ir užsienio literatūrų ir kultūrų tyrimus.

Lithuanian Mathematical Journal, ISSN 0363-1672, eISSN 1573-8825, Vyriausiasis redaktorius Vygantas Paulauskas

Įkurtas 1961 m. Publikuoja tikimybių teorijos ir statistikos, diferencialinių lygčių (teorija ir skaitiniai metodai), skaičių teorijos, finansinės ir aktuarinės matematikos, ekonometrijos tyrimus.

Modern Stochastics: Theory and Applications, ISSN 2351-6046, eISSN 2351-6054, Vyriausiasis redaktorius Kęstutis Kubilius

Įkurtas 2014 m. Publikuoja šiuolaikinius stochastikos tyrimus.

Nonliner Analysis: Modelling and controll, ISSN 1392-5113, eISSN 2335-8963, Vyriausiasis redaktorius Feliksas Ivanauskas

Įkurtas 2007 m. Publikuoja netiesinių procesų ir reiškinių, įskaitant gamtos reiškinių netiesinio modeliavimo, tyrimus.

Olympiads in Informatics, ISSN 1822-7732, eISSN 2335-8955, Vyriausiasis redaktorius Valentina Dagienė

Įkurtas 2007 m. Publikuoja tyrimus apie informatikos mokymą ir mokymąsi rengiant olimpiadas ir konkursus.

Organizations and Markets in emerging economies, ISSN 2029-4581, eISSN 2345-0037, Vyriausiasis redaktorius Sigitas Urbonavičius

Įkurtas 2007 m. Publikuoja tyrimus apie informatikos mokymą ir mokymąsi rengiant olimpiadas ir konkursus.

Politologija, ISSN 1392-1681, eISSN 24246034, Vyriausiasis redaktorius Tomas Janeliūnas

Įkurtas 1989 m. Publikuoja straipsnius politikos mokslų, tarptautinių santykių ir tarpdisciplinėms temomis. Registruotas Scopus nuo 2012 m.

Problemos, ISSN 1392-1126, eISSN 2424-6158, Vyriausiasis redaktorius Nijolė Radavičienė

Įkurtas 1968 m. Filosofijos žurnalas. Skelbia akademinius straipsnius, knygų recenzijas ir akademinio gyvenimo kroniką. Registruotas Scopus nuo 2002 m., Web of Science nuo 2005 m.

Psichologija, ISSN 1392-0359, eISSN 2345-0061, Vyriausiasis redaktorius Gintautas Valickas

Įkurtas 1962 m. (Psichologija pavadinimu nuo 1980 m.), publikuojantis straipsnius visų psichologijos mokslo krypčių ir tarpdisciplinėmis temomis.

Religija ir kultūra, ISSN 1822-4539, eISSN 1822-4571, Vyriausiasis redaktorius Rita Šerpytytė

Įkurtas 2004 m. Publikuoja religijos fenomeno bei religijos ir kultūros santykio tyrimų, integruotai apimančių religijotyrines, religijos filosofijos ir etc. disciplinas, tematikos straipsnius.

Respectus Philologicus, ISSN 1392-8295, eISSN 2335-2388, Vyriausiasis redaktorius Gabija Bankauskaitė-Sereikienė

Įkurtas 1999 m. Publikuoja lingvistikos, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikos, reklamos diskurso paveikumo, vertimo teorijos ir praktikos, audiovizualinius tyrimus.

Slavistica Vilnensis, ISSN 2351-6895, eISSN 2424-6115, Vyriausiasis redaktorius Jelena Konickaja

Įkurtas 1999 m. Publikuoja lingvistikos, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikos, reklamos diskurso paveikumo, vertimo teorijos ir praktikos, audiovizualinius tyrimus.

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. (STEPP), ISSN 1648-2425, eISSN 2345-0266, Vyriausiasis redaktorius Laimutė Žalimienė

Įkurtas 2001 m. Publikuoja straipsnius socialinio darbo ir socialinės politikos klausimais.

Sociologija. Mintis ir veiksmas, ISSN 1392-3358, eISSN 2335-8890, Vyriausiasis redaktorius Liutauras Kraniauskas

Įkurtas 1997 m. Publikuoja šių dienų visuomenės ir kultūros pokyčių, socialinės teorijos raidos bei besikeičiančios sociologijos savivokos tematikos straipsnius.

Teisė, ISSN 1392-1274, eISSN 2424-6050, Vyriausiasis redaktorius Gintaras Švedas

Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.

Transformations in Business and Economics, ISSN 1648-4460, Vyriausiasis redaktorius Dalia Štreimikienė

Įkurtas 2002 m.Publikuoja verslo, ekonomikos, rinkos aplinkos ir jos plėtros tyrimus.

Verbum, ISSN 2029-6223, eISSN 2538-8746, Vyriausiasis redaktorius Danguolė Melnikienė

Įkurtas 2010 m. Publikuoja germanų, romanų ir slavų lingvistikos bei edukologijos tyrimų tematikos straipsnius.

Vertimo studijos, ISSN 2029-7033, eISSN 2424-3590, Vyriausiasis redaktorius Nijolė Maskaliūnienė

Įkurtas 2008 m. Publikuoja straipsnius įvairiomis vertimo temomis.

Žurnalistikos tyrimai, ISSN 2029-1132, eISSN 2424-6042, Vyriausiasis redaktorius Viktor Denisenko

Įkurtas 2008 m. Publikuoja žurnalistikos ir medijų studijų tematikos straipsnius.